Privacy Policy

This privacy policy specifies how this site uses and stores any information you provide when visiting it. We make every effort to protect your data, so you can rest assured that it will only be used in accordance with this privacy policy. Over time, the privacy policy may change – in this case, the new text will be posted on this page. We encourage you to visit it periodically to make sure you are happy with any changes.

A cookie is a small file sent to the visitor’s device when a visitor visits a website. The cookie helps to recognize you as a previous visitor to the site, to save the history of your visit to our site and to select the relevant content for you. This information contributes to improving the site to make it even more convenient.

What information do we collect?

We collect the following information:

 • Information to identify you as a visitor to the site;
 • Information on site traffic statistics.

 

How do we use cookies?

We use visiting tracking cookies to determine which pages are visited. It helps to analyze data on web page traffic and refine the webpage to fit your needs. We only use this information for statistical analysis purposes.

A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, except the data you choose to share with us when visiting our website. You can choose to accept or reject cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can change the browser settings if you want cookies to be rejected. It is important to know that, after rejecting cookies, some of the features on the site will no longer work.

 

List of cookies

The table below shows which cookies can be used, what information they contain and how long it is stored.

 1. Cookie: AID, APISID, HSID, NID, OGP, OGPC, PREF, SAPISID, SID, SSID, TAID

Moment of creation: It is created when you first visit a website or when there is no cookie.
Expiration time: A cookie is kept from 10 minutes to 2 years.

Data used and its processing purposes: These are analytical, third-party cookies (Google LLC). They help to collect basic consumer information that combines the basic Google visitor account settings. These cookies are used to improve visitor experience on the site, identify users, protect against fraudulent use of login credentials and protect user data from access by unauthorized parties. Data used: data specified in Google cookie rules (see more here).

 1. Cookie: __utma, _utmb, __utmc, __utmt, __utmz.

Moment of creation: The Google cookie rules specify reasons for using these cookies.

Expiration time: Valid for up to 2 years, and __atm is valid until 2038. .

Data used and its processing purposes: These are analytical, third-party cookies (Google LLC). They help to collect basic consumer information that combines the basic Google visitor account settings. These cookies are used to improve visitor experience on the site, identify users, protect against fraudulent use of login credentials and protect user data from access by unauthorized parties. Data used: data specified in Google cookie rules (see more here).

 

Opting out of cookies

You can change your permission to use cookies by changing settings and deleting saved cookies. You can do this by changing your browser settings. You can find the most commonly used browser settings by clicking on the following links:

Google Chrome,

Internet Explorer / EDGE,

Mozilla Firefox,

Apple Safari.

 

Links to other websites

Our website may contain links to other websites. When you use these links and visit other web pages, you should know that we do not control them. For this reason, we cannot be held responsible for the protection and privacy of any information you provide when visiting such websites. You should act responsibly and familiarize yourself with their privacy policies.

 

Privatumo politika ir slapukai

Ši privatumo politika nurodo, kaip šis tinklalapis naudoja ir saugo bet kokią informaciją, kurią pateikiate lankydamiesi jame. Dedame visas pastangas, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti, todėl galite būti tikri, kad jie bus naudojami tik pagal šią privatumo politiką. Bėgant laikui, privatumo politika gali keistis – tokiu atveju, naujas tekstas bus patalpintas šiame puslapyje. Rekomenduojame periodiškai jame apsilankyti, kad įsitikintumėte, ar esate patenkinti bet kokiais pakeitimais.

Slapukas (angl. cookies) yra nedidelis failas, atsiųstas į lankytojo įrenginį, lankytojui besilankant tinklalapyje. Slapukas padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi mūsų svetainėje istoriją ir pagal tai parinkti Jums aktualų turinį. Ši informacija prisideda prie svetainės tobulinimo, siekiant ją padaryti dar patogesnę.


Kokią informaciją renkame
Mes renkame šią informaciją:

 • informacija, reikalinga atpažinti Jus kaip svetainės lankytoją;
 • svetainės lankomumo statistikos rinkimui.

 

Kaip naudojame slapukus
Mes naudojame lankomumo registravimo slapukus, kad nustatytume, kurie puslapiai lankomi. Tai padeda analizuoti duomenis apie interneto puslapių srautą ir tobulinti tinklalapį, kad jis atitiktų jūsų poreikius. Šią informaciją naudojame tik statistinės analizės tikslais.

Slapukas jokiu būdu nesuteikia prieigos prie jūsų kompiuterio ar bet kokios informacijos apie jus, išskyrus duomenis, kuriuos pasirinkote bendrinti su mumis, lankydamiesi mūsų tinklalapyje. Galite pasirinkti priimti ar atmesti slapukus. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau galite pakeisti naršyklės nustatymą, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Svarbu žinoti, kad, atmetus, kai kurios tinklalapio funkcijos nebeveiks.

 

Saugomų slapukų sąrašas
Lentelėje pateikiame kokie slapukai gali būti naudojami, kokią informaciją jie saugo ir kiek laiko ji yra saugoma.

 1. Slapukas: AID, APISID, HSID, NID, OGP, OGPC, PREF, SAPISID, SID, SSID, TAID.

Sukūrimo momentas: Sukuriamas pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.
Galiojimo laikas: Slapukas saugomas nuo 10 min. Iki 2 m.
Naudojami duomenys ir tvarkymo tikslai: Tai analitiniai, trečiosios šalies slapukai (Google LLC). Jų pagalba renkama pirminė vartotojų informacija, kuri apjungia pagrindinius Google lankytojų paskyrų nustatymus. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį svetainėje, naudotojų tapatybei nustatyti, apsaugoti nuo apgaulingo prisijungimo kredencialų naudojimo ir naudotojų duomenims apsaugoti nuo neteisėtų šalių. Naudojami duomenys: Google slapukų taisyklėse nurodyti duomenys (daugiau žr. čia).

 

 1. Slapukas: __utma, _utmb, __utmc, __utmt, __utmz.

Sukūrimo momentas: Google slapukų taisyklėse nurodytos šių slapukų naudojimo priežastys (žr. čia)

Galiojimo laikas: Galioja iki 2 m., o __utma iki 2038 m.
Naudojami duomenys ir tvarkymo tikslai: Tai analitiniai, trečiosios šalies slapukai (Google LLC). Jų pagalba renkama pirminė vartotojų informacija, kuri apjungia pagrindinius Google lankytojų paskyrų nustatymus. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį svetainėje, naudotojų tapatybei nustatyti, apsaugoti nuo apgaulingo prisijungimo kredencialų naudojimo ir naudotojų duomenims apsaugoti nuo neteisėtų šalių. Naudojami duomenys: Google slapukų taisyklėse nurodyti duomenys (daugiau žr. čia).

 

Atsisakymas naudoti slapukus

Savo sutikimą naudoti slapukus galite pakeisti, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tai atlikti galite pakeisdami naršyklės nustatymus. Dažniausiai naudojamų naršyklių nustatymus rasite nuspaudę ant šių nuorodų:

Google Chrome
Internet Explorer / EDGE
Mozilla Firefox
Apple Safari

 

Nuorodos į kitus tinklalapius
Mūsų tinklalapyje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius. Kai naudojate šias nuorodas ir vartote kitų tinklalapių puslapius, turėtumėte žinoti, kad mes jų nekontroliuojame. Dėl minėtos prežasties, negalime būti atsakingi už bet kokios informacijos, kurią pateikiate lankydamiesi tokiuose tinklalapiuose, apsaugą ir privatumą. Turėtumėte elgtis atsakingai ir susipažinti su jų privatumo politika.


Политика конфиденциальности и файлы «cookies»

Новая политика конфиденциальности подразумевает использование и сохранение этим сайтом информации, которую вы предоставляете при его посещении. Мы прилагаем все усилия для защиты ваших данных, поэтому вы можете быть уверены, что они будут использоваться исключительно в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности. Со временем политика конфиденциальности может меняться – в таком случае на этом сайте будет размещён новый текст. Рекомендуем периодически посещать страницу, чтобы убедиться, что вы согласны с любыми изменениями.

 

«Сookies» – это небольшие файлы, которые отправляются на устройство посетителя, когда тот заходит на интернет-сайт. Файлы «cookies» помогают определить, что вы посещали сайт ранее, сохранить историю вашего посещения и, соответственно, выбрать актуальный для вас контент. Эта информация способствует улучшению работы сайта и делает его ещё более удобным

 

Какую информацию мы собираем

Мы собираем следующую информацию:

 • Данные, необходимые для идентификации вас как посетителя сайта;
 • Данные, необходимые для сбора статистики посещений сайта.

 

Как мы используем файлы «cookies»

Мы используем файлы «cookies» для регистрации посещений сайта с целью определить, какие страницы посещают пользователи. Это помогает анализировать данные о трафике интернет-страниц и совершенствовать сайт в соответствии с вашими потребностями. Данную информацию мы используем исключительно в целях статистического анализа.

 

Файлы «cookies» никоим образом не предоставляют доступ к вашему компьютеру или к другой информации о вас, кроме данных, с помощью которых вы общаетесь с нами при посещении нашего сайта. Вы может выбрать принимать или не принимать файлы «cookies». Большинство интернет-браузеров автоматически принимают файлы «cookies», однако вы можете изменить

настройки браузера, если хотите отклонить файлы «cookies». Важно знать, что при отклонении файлов «cookies» некоторые функции сайта не будут работать.

 

Список сохраняемых файлов «cookies»

В таблице представлено, какие файлы «cookies» могут быть использованы, какую информацию и как долго они хранят.

 

 1. Файл «cookie»: AID, APISID, HSID, NID, OGP, OGPC, PREF, SAPISID, SID, SSID, TAID.

Момент создания: Создаётся при первом входе на страницу при отсутствии файла «cookie».

Время хранения: Файл «cookie» хранится от 10 мин. до 2 лет.

Используемые данные и цели использования: Это аналитические файлы «cookies» третьих сторон (Google LLC). С их помощью собирается первичная информация о пользователях, которая объединяет основные настройки учетных записей посетителей Google. Эти файлы «cookies»  используются с целью улучшить опыт посещения сайта, идентифицировать пользователя, защитить от мошеннического одключения, а также для защиты учётных данных и данных пользователей от других незаконных сторон. Используемые данные: данные, указанные в правилах использования файлов «cookies» Google (см. здесь).

 

 1. Файл «cookie»: utma, _utmb, utmc, utmt, utmz..

Момент создания: В правилах использования файлов «cookies» Google указаны такие цели использования файлов «cookies».

Время хранения: Действительны до 2 лет, а utma – до 2038 г..

Используемые данные и цели использования: Это аналитические файлы «cookies» третьих сторон. С их помощью собирается информация, которая объединяет основные настройки учетных записей посетителей Google. Эти файлы «cookies» используются с целью улучшить опыт посещения сайта, идентифицировать пользователя, защитить от мошеннического подключения, а также для защиты учётных данных и данных пользователей от других незаконных сторон. Используемые данные: данные, указанные в правилах использования файлов «cookies» Google (см. подр. здесь):

 

Отказ от использования файлов «cookies»

Вы можете изменить своё согласие на использование файлов «cookies» путём изменения настроек и удаления сохранённых файлов «cookies». Вы можете сделать это изменив настройки браузера. Как правило, вы найдёте настройки используемого браузера при нажатии на эти ссылки:

Google Chrome

Internet Explorer / EDGE

Mozilla Firefox

Apple Safari

 

Ссылки на другие сайты

На нашем сайте могут быть ссылки на другие сайты. Если вы переходите по этим ссылкам и посещаете страницы других сайтов, то вы должны знать, что мы их не контролируем. По этой причине мы не несём ответственности за защиту и конфиденциальность какой-либо информацию, которую вы предоставляете при посещении таких сайтов. Действуйте ответственно и ознакомьтесь с их политикой конфиденциальности.